Naprawa laptopa po zalaniu

Zalanie laptopa p³ynem mo¿e siê zdarzyæ ka¿demu z nas. Co wtedy robiæ?

Poniewa¿ Ka¿da ciecz na bazie wody przewodzi pr±d, pierwsz± i podstawow± czynno¶ci± jak± powinni¶my siê wykonaæ jest odciêcie zasilania poprzez wyjêcie baterii i odpiêcie zasilacza z gniazda. Nastêpnie aby zmniejszyæ kontakt cieczy z p³yt± g³ówn± uk³adamy go w ten sposób aby jak najmniejsza ilo¶æ cieczy dosta³a siê do wnêtrza obudowy.
Je¿eli laptop zosta³ zalany od strony klawiatury odchyl matrycê laptopa do ty³u i po³ó¿ laptopa klawiatur± do do³u. Je¶li zalany zosta³ spód laptopa otwórz skrzyd³o matrycy i pozostaw laptopa w normalnej pozycji . Po wyp³yniêciu ca³ej cieczy z obudowy wytrzyj dok³adnie obudowê laptopa i zadzwoñ jak najszybciej do serwisu!

zalany laptop

Zastosowanie siê do tych wskazówek znacznie podnosi szanse na przywrócenia pe³nej sprawno¶ci sprzêtu. Proszê pamiêtaæ ¿e przypadku zalania czas w jakim laptop zostanie dostarczony do serwisu jest bardzo istotny. 90% laptopów dostarczonych do serwisu bezpo¶rednio po zalaniu jest do uratowania.
Nie próbuj w³±czaæ laptopa! Mo¿e siê wydawaæ ¿e laptop jest ju¿ suchy, ale na p³ycie g³ównej pod uk³adami bêdzie nadal znajdowa³a siê ciecz. W³±czenie laptopa w takim stanie spowoduje prawdopodobnie zwarcie na p³ycie g³ównej i jej uszkodzenie

 

Naprawa laptopa po zalaniu

Z do¶wiadczenia wiem ¿e samodzielne suszenie laptopa przynosi bardzo z³e rezultaty. Do mojego serwisu czêsto trafiaj± komputery ze stopion± od suszarki klawiatur± lub uszkodzon± przy rozkrêcaniu obudow±.
Nawet dok³adne wysuszenie laptopa niestety nie usunie problemu. Znajduj±ce siê w cieczach zwi±zki oraz minera³y pozostawiaj± na p³ycie zanieczyszczenia które równie¿ mog± przewodziæ pr±d oraz przyczyniaj± siê do powstawania rdzy i ple¶ni. Niedok³adne wysuszenie p³yty g³ównej mo¿e nie tylko spowodowaæ zwarcie poniewa¿ po jakim¶ czasie mo¿e przyczyniæ siê do powstawania korozji. Jest to proces postêpuj±cy i nawet po up³ywie kilku miesiêcy korozja mo¿e spowodowaæ powa¿ne uszkodzenia p³yty g³ównej.
W moim serwisie posiadam specjalne przystosowane do takich celów p³yny jak alkohol izopropylowy, p³yny wypieraj±ce wodê oraz profesjonalne myjki ultrad¼wiêkowe.