Podstawy programowania dla dzieci z Minecraft

Podstawy programowania dla dzieci z Minecraft

Lekcje programowania dla dzieci w wieku 6-13 lat w uniwersum gry Minecraft

Dziêki lekcjom zamieszczonym na stronie CODE.ORG dzieci poznaj± podstawowe pojêcia informatyczne takie jak:

-pêtle

-instrukcje warunkowe

-uk³ady logiczne

Programowanie za pomoc± obrazkowych bloków komend uczy logicznego my¶lenia i rozwi±zywania problemów.

Na stronie znajdziemy te¿ lekcje programowania popularnych gier Flappy BirdAngry Birds oraz zadania osadzone w ¶wiecie popularnych kreskówek. Strona jest tylko czê¶ciowo przet³umaczona na jêzyk polski, jednak my¶lê ¿e osoba ¶rednio znaj±ca jêzyk angielski bez trudu zrozumie opisy poszczególnych zadañ. Zanim zaczniemy zabawê warto siê zarejestrowaæ aby na bie¿±co zapisywaæ nasze postêpy.

Programowanie minecraft

Programowanie w Minecraft

Po opanowaniu podstaw warto siê zapoznaæ z z modyfikacj± do gry Minecraft o nazwie ComputerCraftEdu w której dzieci przy u¿yciu napisanego przez siebie kodu mog± sterowaæ wirtualnymi robotami. Utworzone programy kieruj± ich ruchem a odpowiednio zaprogramowane roboty zbuduj± dom lub zaczn± zbieraæ drzewo.

Dodatkowe korzy¶ci:

-nauka podstaw elektroniki redstone

-tworzenie projektów grupowych

-nauka budowy i orientacji w ¶rodowisku 3D

Dobrym pomys³em jest zorganizowanie zajêæ na których dzieci mog± pracowaæ wspólnie na jednym serwerze dziêki czemu dzieci na swoich komputerach widz± postacie innych uczestników zabawy i mog± wchodziæ z nimi w interakcje.

Modyfikacja oraz jej dokumentacja s± w ca³o¶ci w jêzyku angielskim, na stronie projektu oprócz modyfikacji znajdziemy listê komend, poradniki oraz materia³y dla nauczycieli.

 

 

 

 

Lekcje programowania w twojej szkole ?

Napisz co my¶lisz o takich zajêciach dla dzieci. Czy chcia³by¶ aby odbywa³y siê w twojej szkole ? Zostaw komentarz lub napisz do nas, twoja opinia bêdzie dla nas cennym ¼ród³em informacji.

Imiê i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Tre¶æ wiadomo¶ci

  1. 1

 

Serwisant laptopów i komputerów od 2009r. Praca w lappoint24 to dla mnie połączenie pasji i pracy w której spełniam się rozwiązując problemy naszych klientów . Od lat jestem związany z branżą IT w wolnym czasie staram się rozwijać swoje umiejętności nie tylko związane z komputerami ale też filozofia , SEO , rozwój osobisty, fotografia i filmowanie. Stawiam też na sport moją pasją jest również Bieganie , Rower i Siłownia.

1 komentarz

Trackbacks

  1. relaxing essential oils

    See here pure certified pure therapeutic grade essential oils that’s available plus on sale. Get it here now!

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*