Podstawy programowania dla dzieci z Minecraft

Lekcje programowania dla dzieci w wieku 6-13 lat w uniwersum gry Minecraft

Dziêki lekcjom zamieszczonym na stronie CODE.ORG dzieci poznaj± podstawowe pojêcia informatyczne takie jak:

-pêtle

-instrukcje warunkowe

-uk³ady logiczne

Programowanie za pomoc± obrazkowych bloków komend uczy logicznego my¶lenia i rozwi±zywania problemów.

Na stronie znajdziemy te¿ lekcje programowania popularnych gier Flappy BirdAngry Birds oraz zadania osadzone w ¶wiecie popularnych kreskówek. Strona jest tylko czê¶ciowo przet³umaczona na jêzyk polski, jednak my¶lê ¿e osoba ¶rednio znaj±ca jêzyk angielski bez trudu zrozumie opisy poszczególnych zadañ. Zanim zaczniemy zabawê warto siê zarejestrowaæ aby na bie¿±co zapisywaæ nasze postêpy.

Programowanie minecraft

Programowanie w Minecraft

Po opanowaniu podstaw warto siê zapoznaæ z z modyfikacj± do gry Minecraft o nazwie ComputerCraftEdu w której dzieci przy u¿yciu napisanego przez siebie kodu mog± sterowaæ wirtualnymi robotami. Utworzone programy kieruj± ich ruchem a odpowiednio zaprogramowane roboty zbuduj± dom lub zaczn± zbieraæ drzewo.

Dodatkowe korzy¶ci:

-nauka podstaw elektroniki redstone

-tworzenie projektów grupowych

-nauka budowy i orientacji w ¶rodowisku 3D

Dobrym pomys³em jest zorganizowanie zajêæ na których dzieci mog± pracowaæ wspólnie na jednym serwerze dziêki czemu dzieci na swoich komputerach widz± postacie innych uczestników zabawy i mog± wchodziæ z nimi w interakcje.

Modyfikacja oraz jej dokumentacja s± w ca³o¶ci w jêzyku angielskim, na stronie projektu oprócz modyfikacji znajdziemy listê komend, poradniki oraz materia³y dla nauczycieli.

 

 

 

 

Lekcje programowania w twojej szkole ?

Napisz co my¶lisz o takich zajêciach dla dzieci. Czy chcia³by¶ aby odbywa³y siê w twojej szkole ? Zostaw komentarz lub napisz do nas, twoja opinia bêdzie dla nas cennym ¼ród³em informacji.

Imiê i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Tre¶æ wiadomo¶ci

  1. 1

 

Similar Posts

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *